اشخاص سیاسی در خطر تیز رس بیماری ها و حملات قلبی

نویسنده : دکتور نبیل “پاکطین ”  

افراد فعال ، مسول ، حساس و ماجرا جو و همچنان اشخاص افسرده ، غیر فعال و درونگرا مستعد به حملات قلبی اند …

هرچند مطالعه ابعاد شخصیت انسانی فوق العاده پیچیده است اما در مباحث تحلیلی و علمی زیاد تر چهار تیپ شخصیتی انسان را به بررسی گرفته اند . مثلاً یک  شخص را که شما در می یابید شخصیت تیپ D دارد ، اما بازهم در حین مطالعه شما می بینید که از تیپ شخصیتی C و B نیز برخوردار است ،اما امروز چهار تیپ شخصیتی غالب را خلاصتاً به بحث و مداقه گرفته و عواقب آنرا نیز مورد بحث قرار می دهیم .
Image

روزانه زندگی برای مان شواهد تجربی فوق العاده مرتبط بین ” روان ” و “قلب ” را در اختیار مان قرار می دهد . احساسات شدید مثل اضطراب ، خشم ، خوشنودی و تحریک جنسی توام با افزایش شدید در ضربان قلب و فشار خون می شود . مکالمات روزمره ما پر از “استعارات قلبی ” بوده چنانچه قلب در اثنای تهیج احساس ” مسابقه ” کرده ، در هنگام پیشبینی مشتاقانه احساس ” ضربان و تکان ” ، در هنگام ترس و وحشت احساس ” سکته ” و در هنگام غم و اندوه احساس ” درد ” درد می کند . بسیاری از فرهنگ ها در مورد قلب یک سلسله ی از احساسات را بیان کرده اند مثل منشاء عشق ، منبع جرات و غیرت ، منزلگاه روح . اشخاص سخاوتمند “قلب بزرگ ” دارند ، اشخاص خسیس ” بی دل وبی قلب کلان ” ندارند . وقتی که شما بار اول عاشق می شوید قلب شما ” تکان ” پیدا می کند ، و زمانیکه شما جدا می شوید احساس ” قلب شکسته ” می کنید . ما در فاتحه ها و مراسم تدفین با قلب غمگین اشتراک می کنیم و صمیمانه ترین تسلیت های قلبی خود را ابراز می کنیم . اینها ها هرکدام حقایق اند در مورد قلب که آنسوی درک علمی بیان می شود .

تعامل بین قلب و روان دو طرفه هست ، چنانچه احساسات و تجارب پر از سترس قلب را مستقیماً از طریق سیستم عصبی اوتونومیک ، و غیر مستقیم توسط جاده های نیورو اندوکراین متاثر می سازد . و برعکس ، فعالیت های مرضی قلب و اختلالات قلب باعث بیماری روانی میشود مثل سندروم های افسردیگ به تعقیب حملات قلبی وسکته های ناقص .

رفتار شخصیت تیپ A

شخصیت های تیپ A شخصیت های بازیگر ، رقابتی ،جا طلب ، متکبر ، و دشمن دار ، فعال های مهاجم و دارای احساس فوریت از نظر زمانی می باشند ، در نتیجه می توان گفت که شخصیت های تیپ A همیشه مصروف کار خود ( وظیفه و یا در پروژه دنیای خود ) میباشند . اشخاص تیپ A همیشه در برهه های زمانی کاری خود ، خود را “ناامن ” یا felt insecure احساس کرده و در صدد حل این ناامنی توسط تغیر در شیوه ی زندگی و رسیدن به اهداف هرچه زودتر، خود می برآیند .

رفتار شخصیت تیپ B

این تیپ درست برعکس تیپ A می باشند یعنی آرام ، تماشاگر ، و به زودی احساساتی و مضطرب نمی شوند . در حالیکه هنوز هم این تیپ هدفمند و حصول کننده آرامان های خود بوده ولی نه چندان مهاجم و رقابتی مثل تیپ A ها . تیپ های B همیشه کار های خود را بتاخیر انداخته و در زمان نهایی به کار های خود می رسند ، بعضی شان از کار های خود طفره رفته یا procrastinators یاد شده که هرگز تیپ A چنین را تحمل ندارد و زمانیکه هم بدور انداخته شوند مثل تیپ A خفه نمی شوند.

رفتار شخصیت تیپ C

این اشخاص فوق العاده علاقه مند و عاشق کار های ابتکاری بوده و کنجکاو می باشند و اکثریت اوقات خود را در مورد اینکه چطور و چرا سپری می کنند و این خصیصه ایشان را برای کار های تکنیکی مساعد تر می سازد . اشخاص تیپ C قاطع و مدعی assertive نیستند و همیشه امیال و خواهش های خود را مهار می کنند حتی چیزی را که خوش ندارند و بالایشان تحمیلی باشد در مورد اظهار نمی کنند . این عدم اظهار شان بلآخره باعث سترس های فاحش نزد شان شده که ایشان را به افسردگی می کشاند . این اشخاص نسبت به اشخاص A و B بیشتر مساعد آسیب پذیری به افسردگی اند .

رفتار شخصیت تیپ D

D از کلمه distressed مشتق شده یعنی مضطرب ، اینها یک چشم انداز منفی از زندگی دارند و همیشه بدبین اند . یک حادثه کوچک که حتی تیپ B را دقیق نمی سازد تمام روز شخص تیپ D را خراب می کند . اشخاص تیپ D ممکن از نظر اجتماعی از نتیجه ترس از رد شدن “fear of rejection” بلآخره تجرید شوند ، حتی با وجودیکه ایشان اشتیاق در اجمتاع بودن را داشته باشند . اشخاص تیپ D در سرکوب کردن احساسات خود مشهورند و این خصوصیت ایشان را بسیار زیاد مساعد به افسردگی می سازد . یکی از معمولترین علل دیپریشن را سرکوب کردن احساسات برای مدت زمان طولانی بدون مطرح کردن آن قلمداد می کنند . 

دکتوران از مدت زمانی بسیار طولانی دریافتند که بسیاری از بیماران با بیماری های شریان کرونر قلبی اشخاص وسواسی ، ماجرا جو و فعال که نمی توانند آرام باشند و بزودی خفه می شوند و وقتیکه همه چیز مطابق پلان پیش نروند خود را متشنج و به بن بست رسیده فکر می کنند .این ملاحظات در سال 1960 توسط فریدمن و روزمن بیشتر تقویت شد و در مورد شخصیت های تیپ A بیشتر مطالعات صورت گرفت . در سال های 1970 و 1980 مطالعات بیشتر بدین دقیقه معترف شد که رفتار تیپ A نسبت به تیپ B بیشتر در معرض خطر تاسس بیماری های کرونر قلبی و حملات قلبی به تعقیب 5 تا 8.5 سال تشخیص اند که در مطالعات آنجیوگرافی از بیماری وخیم تر کرونری برخوردار اند .

تحقیقات بعد تر دریافتند که برآشفتگی و سرکوب برآشفتگی جزویات پتالوژیک یا مرضی شخصیت های تیپ A است ، برآشفتگی ، خصومت ، تعاملات ضدی ، و سوءظن توام با حوادث بیماری های شرایین کرونر قلب ، حوادث حاد کرونری و مرگ و میر است . این گونه خصوصیات باعث عدم حمایه اجتماعی ، اعتیاد به سگرت ، چاقی و استفاده از الکحل می شده که این ها هم به نوبه خود مضر تلقی می شوند . درین اواخر دینولیت و همکارانش نشان داد که تاثیرات اضطرابی و افسردگی شخصیت های تیپ D نیز باعث بیماری های شرایین کرونر قلب می شوند . دینولیت علاوه می کند که اشخاص که به گونه ثابت تشخیص شود که شخصیت تیپ D دارند ، بطرف مرگ و میر مقدم از اثر بیماری شرایین کرونر قلب رهسپار خواهند شد .

چرا ؟؟؟ اینگونه خلق ها باعث بیماری های قلب می شوند ؟؟ 

در اول افسردگی و اضطراب باعث فعالیت اوتونومیک و فرط فعالیت هایپوتلامیک – ادرینوکورتیکل و سمپاتوادرینل می شود . افراد افسرده دارای فرط فعالیت hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis داشته و دارای فرط کورتیزول و کورتیکوسترویید های دورانی اند که فوق العاده اتیروجنیک بوده و باعث فشار بلند خون ، افزایش کولسترول و اسید های چرب آزاد خون شده که همجنان تاثیرات نامطلوب بالای وظایف اندوتلیل شریانی نیز دارند . برعلاوه فرط افراز نوراپینفرین در افسردگی و کتیکول امین های پلازما باعث افزایش ضربان قلب ، فشار خون و صرف بیشتر اکسیجن توسط مایوکارد می شود . کتیکول آمین ها پروآریتمیک بوده ، و باعث افزایش وقوعات تکی آریتمی های بطینی شده که نزد بیماران افسرده به ملاحظه می رسد . این بهترین دلیل مرگ های آنی قلبی نزد بیماران افسرده میباشد .

ثانیاً ، بیماران قلبی افسرده دارای heart rate variability کمتر بوده که از نتیجه افزایش نسبی تون سمپاتیک و یا کاهش نسبی تون پاراسمپاتیک به میان آمده که باعث افزایش خطر آریتمی های کشنده می شوند .

ثالثاً ؛ افسردگی ممکن همراه با افزایش چسپندگی پلاتلیت ها باشد . سیروتونین که یک نقش عمده را در افسردگی بازی می کند و همجنان تاثیرات ترومبوجینیز داشته و فعالیت پلاتلیت را تشدید کره و به دیگر ادویه ترومبوجنیک بخوبی پاسخ میدهد ، ادویه ضد افسردگی SRI باعث نارمل شدن فرط فعالیت پلاتلیت ها در افسردگی می شود . 

آیا تیپ های شخصیت افراد میتواند که تغییر کند ؟؟ 

پاسخ فوری آن بلی است ، انسان دارای هرکدام تیپ شخصیت که باشد می تواند که شخصیت خود را تغییر بدهد و حتی کسیکه دارای یکی از شخصیت های فوق باشد میتواند به تیپ دیگر آن شخصیت خود را تغییر بدهد . اما قبل از تغییر دادن شما باید به نکات آتیه متوجه باشید :

1- نگذارید که تست های آزمونی انترنتی یا کمپیوتری تیپ شخصیت شما را تعیین کند ، چون تشخیص تیپ شخصیت افراد یکی از فوق العاده ترین دقیقه های مغلق و مشکل طبابت است ، بناً امکان ندارد که توسط یک آزمایش ساده تشخیص شود و چونکه اکثر افراد بعد از تشخیص تست های انترنتی یا آنلاین به گونه باورمند و چشم بسته نتیجه این آزمون را قبول می کند و بعداً تلقین شده و به آن عمل می کند زیرا وی در دنیای درون ذهنی خود به این متقاعد می شود که آزمون برایش دقیق گفته است .

2- ما تیپ شخصیت را به گونه کامل به ارث نمی بریم : تیپ شخصیت ما به گونه کامل ارثی نبوده و اکثراً کسبی است . یک شخصیت تیپ A میتواند سه فرزند داشته باشد که دارای شخصیت های تیپ B,C, و D باشند . پس آنطور خود را فریب ندهید که شخصیت شما از سبب ارثیت و ژن خاص که به ارث برده اید تغییر نمی کند .

3-علت زمینوی را تداوی کنید : بطور مثال ، تیپ D ذاتاً ترس از ابراز احساسات خود داشته و می ترسد که وقتی به مردم اظهار کند ، رد و رانده نشود . برای جلوگیری ازین این گونه اشخاص باید خود باوری را در خود تاسس دهند که تا دیگر از رد و رانده شدن نترسند و بلآخره با تداوی های خاص ، تیپ های شخصیتی و بیماری مترافقه آنرا باید تغییر ، تعدیل و یا بهبود بخشید .

————————————————————————–

REFERENCES

1. Trigo M, Silva D, Rocha E: Psychosocial risk factors in coronary heart disease: Beyond type A behavior. Revista Portuguesa de Cardiologia 2005; 24:261.

2. Denollet J, Pedersen SS, Vrints CJ, Conraads VM: Usefulness of type D personality in predicting five-year cardiac events above and beyond concurrent symptoms of stress in patients with coronary heart disease. Am J Cardiol 2006; 97:970.

3. Rudisch B, Nemeroff C: Epidemiology of comorbid coronary artery disease and depression. Biol Psychiatry 2003; 54:227.

4. Wulsin LR: Is depression a major risk factor for coronary disease? A systematic review of the epidemiologic evidence. Harv Rev Psychiatry 2004; 12:79.

5. Ruo B, Rumsfeld J, Hlatky M, et al: Depressive symptoms and health-related quality of life: The Heart and Soul Study. JAMA 2003; 290:215.

6. Carney RM, Jaffe AS: Treatment of depression following acute myocardial infarction. JAMA 2002; 288:750.

7. Wulsin L, Singal B: Do depressive symptoms increase the risk for the onset of coronary disease? A systematic quantitative review. Psychosom Med 2003; 65:201.

8. Carney RM, Freedland KE: Depression, mortality, and medical morbidity in patients with coronary heart disease. Biol Psychiatry 2003; 54:241.

9. Lespérance F, Frasure-Smith N, Talajic M, et al: Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. Circulation 2002; 105:1049.

10. Burg MM, Benedetto MC, Rosenberg R, et al: Presurgical depression predicts medical morbidity 6 months after coronary artery bypass graft surgery. Psychosom Med 2003; 65:111.

11. Carney R, Freedland K, Miller G, Jaffe A: Depression as a risk factor for cardiac mortality and morbidity: A review of potential mechanisms. J Psychosom Res 2002; 53:897.

12. Rugulies R: Depression as a predictor for coronary heart disease: A review and meta-analysis. Am J Prev Med 2002; 23:51.

13. Druss RG, Bradford DW, Rosenheck RA: Mental disorders and use of cardiovascular procedures after myocardial infarction. JAMA 2000; 283:506.

14. Broadley AJM, Korszun A, Jones CJH, et al: Arterial endothelial function is impaired in treated depression. Heart 2002; 88:521.

15. Albert CM, Chae CU, Rexrode KM, et al: Phobic anxiety and risk of coronary heart disease and sudden cardiac death among women. Circulation 2005; 111:480.

16. Rosengren A, Hawken S, Ounpuu S, et al: Association of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11119 cases and 13648 controls from 52 countries (the INTERHEART study): Case-control study. Lancet 2004; 364:953.

17. Eaker ED, Sullivan LM, Kelly-Hayes M, et al: Tension and anxiety and the prediction of the 10-year incidence of coronary heart disease, atrial fibrillation, and total mortality: The Framingham Offspring Study. Psychosom Med 2005; 67:692.

18. Mookadam F, Arthur HM: Social support and its relationship to morbidity and mortality after acute myocardial infarction: systematic overview. Arch Intern Med 2004; 164:1514.

19. Brummett BH, Barefoot JC, Siegler IC, et al: Characteristics of socially isolated patients with coronary artery disease who are at elevated risk for mortality. Psychosom Med 2001; 63:267.

20. Frasure-Smith N, Lespérance F, Gravel G, et al: Social support, depression, and mortality during the first year after myocardial infarction. Circulation 2000; 101:1919.

21. Kivimaki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, et al: Work stress and risk of cardiovascular mortality: Prospective cohort study of industrial employees. BMJ 2002; 325:857.

22. Belkic KL, Landsbergis PA, Schnall PL, Baker D: Is job strain a major source of cardiovascular disease risk?. Scand J Work Environ Health 2004; 30:85.

23. Orth-Gomér K, Wamala SP, Horsten M, et al: Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease. JAMA 2000; 284:3008.

24. Ramachandruni S, Fillingim RB, McGorray SP, et al: Mental stress provokes ischemia in coronary artery disease subjects without exercise- or adenosine-induced ischemia. J Am Coll Cardiol 2006; 47:987.

25. Akinboboye O, Krantz DS, Kop WJ, et al: Comparison of mental stress-induced myocardial ischemia in coronary artery disease patients with versus without left ventricular dysfunction. Am J Cardiol 2005; 95:322.

26. Sheps D, McMahon R, Becker L, et al: Mental-stress induced ischemia and all-cause mortality in patients with coronary artery disease. Circulation 2002; 105:1780.

27. Gullette ECD, Blumenthal JA, Babyak M, et al: Effects of mental stress on myocardial ischemia during daily life. JAMA 1997; 277:1521.

28. Müller J, Hallqvist J, Diderichsen F, et al: Do episodes of anger trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Psychosom Med 1999; 61:842.

29. Markowitz JH: Hostility is associated with increased platelet activity in coronary heart disease. Psychosom Med 1998; 60:586.

30. Suarez EC, Kuhn CM, Schanberg SM, et al: Neuroendocrine, cardiovascular, and emotional responses of hostile men: The role of interpersonal challenge. Psychosom Med 1998; 60:78.

31. Januzzi JL, Stern TA, Pasternak RC, et al: The influence of anxiety and depression on outcomes of patients with coronary artery disease. Arch Intern Med 2000; 160:1913.

32. Bilge AK, Ozben B, Demircan S, et al: Depression and anxiety status of patients with implantable cardioverter defibrillator and precipitating factors. Pacing Clin Electrophysiol 2006; 29:619.

33. Weidner G, Kohlmann C, Horsten M, et al: Cardiovascular reactivity to mental stress in the Stockholm Female Coronary Risk Study. Psychosom Med 2001; 63:917.

34. Yan LL, Liu K, Matthews KA, et al: Psychosocial factors and risk of hypertension: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study. JAMA 2003; 290:2138

 

 

 

About Dr.Nabil Paktin

Cardiologist , M.D.,F.A.C.C.

Posted on February 16, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: