” برخیزید! تا ز مرگ و میر تان ،پرهیزید “

 

” برخیزید! تا ز مرگ و میر تان ،پرهیزید! “

 

نوشته از : دکتور نبیل پاکطین 
—————————————————————
نشستن زیاد خطر بیشتر ابتلا به عدم کفایه قلبی را نزد مردان مسن ، تشدید می
کند .
مطالعات جدید حاکی از آنست که حتی تمرینات ورزشی نمیتواند که طبیعت عادت
به شیوه زندگی بخورو بنشین بدون فعالیت های منظم را تلافی کند
البته فعالیت های عادی ساعات کاری نمیتواند منحیث کل در جمله شیوه زندگی
فعال و صحی حساب شود .

Image
برای معلومات بیشتر لطفاً ، کلید “مطالعه بیشتر ” را کلیک کنید 

این تحقیقات همه جانبه که بالای 82000مرد بین سنین 45 تا 69 سال انجام گرفته است ، بیانگر آنست : اشخاصیکه بیشتر اوقات بعد از ساعات کاری شانرا به 
زندگی بخور و بنشین،سپری مینمایند ، در خطر ابتلا زودرس عدم کفایه قلبی اند . 
مردان با فعالیت فزیکی کمتر ، 52فیصد در تیزرس ابتلا خطرات عدم کفایه قلبی .
.نظر به اشخاص از نظر فزیکی فعال تر،استند 
آنهای که حد اقل پنج ساعت در روز را با نشستن سپری مینمایند ، 34 فیصد بیشتر در تیزرس خطر عدم کفایه قلبی نظر به آنهاییکه کمتر از دو ساعت را در .
.حالت نشسته و غیر فعال سپری می کنند ، هستند
این تحقیق که در یکی از موثق ترین ژورنال های قلبی جهان یعنی “دوران” به نشر رسید ، نتیجه مطالعات گسترده ی بنام “صحت مردان کالفرونیا ” یاد شده که در آغاز این مطالعه ، هیچ یکی از مردان اشتراک کننده ، مصاب عدم کفایه قلبی نبودند . 
این مطاله ،مردان اشتراک کننده را درجریان یک دهه مورد تحقیق و مداقه قرار داده که البته ساعات غیر فعال همانا ، فارغ از ساعات کاری تعریف شده و همچنان جریان ضیاع انرژی شان را درین هنگام در حین هر نوعی فعالیتی ، و همچنان اوقات نشستن شان را مورد تعقیب قرار دادند
محقیقن دریافتند که آنهاییکه بعد از ساعات کاری ، اوقات شان را در نشستن سپری می کنند نظر به آنهاییکه بیشتر فعال اند و کمتر وقت شان را در نشستن سپری مینماید دو چند در تیزرس خطرات عدم کفایه قلبی هستند .

 

 

 

عدم کفایه عبارت از ناتوانی قلب است که نمیتواند مقدار خون موثر مورد ضرورت اعضای حیاتی بدن را پمپ کند.که حدود 5.7ملیون آمریکایی را مصاب ساخته که اکثر شان اشخاص مسن استند . 
عدم کفایه قلبی که اکثر اشخاص سهل انگار را در مورد شیوه زندگی شان مصاب میسازد ، نصف تعداد بیماران را در جریان 5 سال تشخیص شان به کام مرگ می کشاند . بقیه اشخاص را که به پیوند قلب نیازمند هستند و چون این پروسه در نوادر حالات امکان پذیر است (پیوند قلب) بناً دکتوران را وا میدارد که بیمارانشان را تداوی دوایی نمایند که این خود برای مریضان کدام معجزه را به ارمغان نیآورده بلکه با کاهش کیفیت زندگی آنها توام است . 
یکی از محققین در جریان نوشتن این رساله میافزاید که پس بهتر و ارزانتر از ادویه و پیوند قلب همین فعالیت فزیکی است که تا چه وسعتی میتواند نجات دهنده حیات انسانها باشد . 
پیشینه تحقیقات هم درین باره خالی از معلومات شایان نیست ، چنانچه همه ی قلبی تنفسی یا تمرینات قلبی و تنفسیFITNESSتحقیقات بیانگر آنست که کاهش 
که همانا فعالیت های منظم فزیکی اند ؛ شاخص قوی خطرات قلب و رگ بشمار میروند .

 

 

 

پس بهترین روش برای جلوگیری از چنین فاجعه ، گردش در هوای آزاد است و اگر باز هم از قدم زدن در هوای آزاد خوش تان نمی آید ، بهتر است که از یک ماشین استفاده کنید که هم شما را مصروف خودش ساخته و هم treadmillدوش یا 
میتوانید که فعالیت فزیکی تان را ثبت نموده و برای دکتور معالج تان گزارش ارایه نمایید و همچنان ، میتوانید که ازین ماشین منحیث یک آله آزمایش کننده صحت تان نیز استفاده نماید .

 

 

 

About Dr.Nabil Paktin

Cardiologist , M.D.,F.A.C.C.

Posted on January 24, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: