نشست ماهوار انجمن قلبى وعايى افغانستان نما هاى از مجلس قبلى -٢٩ سنبله – شهرنو- كابل Glimpses of ACA’s monthly meeting, 20th September, Kabul

 

با ابراز سپاس از تمام محصلين , داكتران ، متخصصين و اساتيد بزرگوار كه از سراسر كابل و ولايات در مجلس ما حضور يافتند ، اميد واريم كه برنامه ما براى اشتراك كنندگان آموزنده، دلچسپ و مفيد واقع شده باشد. هيات رييسه انجمن مصمم برغنامندى هرچه بيشتر برنامه هاى تعليمات متداوم طبى در سطح كشور است .

Posted on October 25, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: