فراخوان / خبرتیا
Call for : 8th Round of CardioVascular CMEs in Afghanistan
Basics of ElectroCardiology ( ECG)
به اطلاع تمام کارمندان محترم صحی اعم از محصلین ، دکتوران و متخصصین رسانیده میشود که کورس مبانی الکتروکاردیولوژی ( ECG) مطابق فیصله مورخ 30 قوس سال جاری هیات رهبری و اعضای انجمن قلبی وعایی افغانستان ، قرار است بتاریخ 10 جدی سال جاری ، روز یکشنبه از ساعت 2:30 الی 3:30 در شفاخانه کابل سیتی واقع سرک اول پروژه تایمنی شروع شود ، لطفا آنعده از علاقمندان که تا هنوز ثبت نام ننموده اند به آدرس ذیل همکاران بخش اداری انجمن بتماس شده و جویای معلومات شوند.

شماره تماس بخش اداری :0787783278

با حرمت
کمتیه علمی/ اکادمیک ،
کمیته نشراتی و فرهنگی
انجمن قلبی وعایی افغانستان
26169286_1526205537433569_134354005925142288_n

About Dr.Nabil Paktin

Cardiologist , M.D.,F.A.C.C.

Posted on December 28, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: